Vycházky a kontrola během neschopenky – jaké jsou podmínky?

Během neschopenky není nárok na vycházky „automaticky“. Rozhoduje o nich lékař, na základě akruálního zdravotního stavu. Maximální doba vycházek je 6 hodin. A pouze v době od 7:00 do 19:00. Jen ve výjimečných případech, mohou být povoleny i neomezené vycházky (individuální režim vycházek).

Během neschopenky není nárok na vycházky „automaticky“. Rozhoduje o nich lékař, na základě aktuálního zdravotního stavu. Maximální doba vycházek je 6 hodin. A pouze v době od 7:00 do 19:00. Jen ve výjimečných případech, mohou být povoleny i neomezené vycházky (individuální režim vycházek).

Během pracovní neschopnosti, když budete doma na neschopence, tak je obvykle nárok na nemocenskou. Prvních 14 dní platí nemocenskou firma (zaměstnavatel) a následně přebírá „štafetu“ stát (nemocenské dávky od 15 dne platí zpravidla ČSSZ).

S vystavenou neschopenkou, se ale pojí i některé povinnosti a omezení. Na začátku neschopenky, je nutné nahlásit adresu, kde se budete zdržovat. A tam je také nutné být po celou dobu neschopenky (s výjimkou doby vycházek). Na adresu (k vám domů nebo i jinam), může přijít kontrola ze zaměstnání nebo z ČSSZ.

Během pracovní neschopnosti, také může být omezena možnost práce nebo podnikání (v závislosti na zdravotním stavu a nařízeném léčebném režimu, je ale někdy možné pracovat i během neschopenky).

Jak je to s nárokem na vycházky během pracovní neschopnosti?

Na vycházky během neschopenky, nevzniká nárok automaticky. O povolení vycházek rozhoduje lékař. Ten přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu a k omezením, které z něj vyplývají.

V některých situacích jsou vycházky během neschopenky v podstatě vyloučeny. Může se jednat o situace, kdy máte například zlomenou nohu, a zatím pouze „nechodící“ sádru. Nebo při nějakém infekčním onemocnění, kdy máte nařízenou domácí karanténu.

V ostatních případech může ošetřující lékař povolit vycházky – ale pouze v takovém rozsahu, jak mu to dovoluje zákon:

  • Vycházky během neschopenky mohou být maximálně 6 hodin za den
  • Vycházky jsou možné pouze v době od 7:00 do 19:00
  • Vycházky platí i o víkendu

Jiné vycházky, než ty které umožňuje zákon, vám ale lékař napsat nemůže. Může dobu vycházek rozdělit, a napsat vám ji například od 7 – 10 a následně od 14 do 17 hodin, nebo i nějak jinak. Ve zvláštních případech, je možné povolit i neomezené vycházky.

Kdy je nárok na neomezené vycházky

Kromě striktního omezení na maximálně 6 hodin denně a pouze v době od 7 do 19 hodin, připouští zákon i individuální (neomezené) vycházky. Na ty ale rozhodně nemá nárok každý, kdo je na neschopence.

Neomezené vycházky (individuální režim), jsou možné jen v takových případech, kdy je náročný léčebný režim a/nebo kdy má léčba nepříznivé vedlejší účinky (což se může týkat některých druhů onkologické léčby). Nebo i v dalších případech (například u pacientů s nějakým psychickým onemocněním, apod.).

Neomezené vycházky, může lékař povolit jen na žádost nemocného, a pouze se souhlasem ČSSZ. Viz. Zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 56, odstavec 6:

(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. O souhlas orgánu nemocenského pojištění podle věty třetí žádá tento orgán ošetřující lékař v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění; ustanovení § 61 odst. 3 platí zde obdobně. Příslušný orgán nemocenského pojištění sděluje ošetřujícímu lékaři souhlas podle věty třetí v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému pojištění, pokud to technické řešení daného informačního systému pojištění umožní.

Jak získat neomezené vycházky?

Pokud byste chtěli mít během neschopenky neomezené vycházky (individuální režim, kdy si dobu vycházek určujete sami), pak je nutné požádat svého lékaře.

Pro získání neomezených vycházek, je ale nutný nějaký závažný důvod – viz výše uvedená citace zákona.

Váš lékař, bude muset následně zaslat žádost na pojišťovnu. Pokud mu to pojišťovna schválí, pak vám následně může povolit vycházky bez striktního omezení.

Změna adresy místa pobytu během neschopenky

Během neschopenky, může být kdekoliv. Není nutné být přímo na adrese, kde máte vedené trvalé bydliště. Můžete být i na kterékoliv jiné adrese. Případně i u rodičů, na chatě nebo chalupě, nebo i jinde. Podstatné ale je, že tato adresa musí být nahlášena.

Pokud byste chtěli změnit adresu pobytu v průběhu neschopenky, pak i to je možné. Musíte o to ale požádat lékaře. Ten to povolí (nebo zamítne) s ohledem na váš aktuální zdravotní stav. Pokud by váš zdravotní stav neumožňoval nějaké delší cestování, pak vám lékař změnu povolit nemusí.

Jinak je možné změnu provést „kdykoliv“ – třeba i opakovaně. Takže je možné, být přes týden doma, a na víkend odjet na chatu/chalupu. Ve zvláštních případech, je možné změnit adresu pobytu i do zahraničí.

Pochopitelně i na nové adrese, je ale nutné dodržovat vycházky a všechna další omezení. Kontrola během neschopenky může přijít kdykoliv a kamkoliv.

Kdy chodí kontrola během neschopenky?

Během pracovní neschopnosti, může kdykoliv přijít kontrola. Prvních 14 dní, je kontrolu oprávněn provádět i zaměstnavatel. Jinak na kontroly chodí kontroloři z ČSSZ.

Kontroly během neschopenky, mají svoje jasně daná pravidla:

  • Máte povinnost být doma (mimo dobu vycházek)
  • Máte povinnost mít označený byt/zvonek
  • Máte povinnost prokázat svoji totožnost (osobní doklad s fotografií)
  • Nemáte povinnost pouštět kontrolu k sobě do bytu/do domu
  • Pokud vás kontrola nezastihne doma, pak vám dá vyrozumění do schránky (pokud ji máte označenou)
  • Samotné nezastižení kontrolorem, ještě neznamená automaticky ztrátu nároku na nemocenskou nebo jiné sankce – bude ale nutné vysvětlení a nějaký „rozumný“ důvod, proč vás kontrola nezastihla

Co se stane, když nebudu doma na neschopence?

Pokud zjistíte, že vás doma hledala kontrola během vaší neschopenky, a vy jste nebyli doma (nebo jenom neslyšeli zvonek), pak byste měli kontaktovat svého lékaře, popř. přímo Českou správu sociálního zabezpečení s vysvětlením.

Důvody, proč vás kontrola nezastihla doma, mohou být různé. Někdy může být důvodem akutní zhoršení zdravotního stavu, kdy jste byli u lékaře. Nebo může být důvodem i cokoliv jiného, co je relevantním důvodem pro nedodržení povolených vycházek.

V dalších případech, bude záležet na individuálním posouzení celé situace. Pokud by byla daná situace vyhodnocena jako porušení léčebného režimu, pak může dojít k omezení nároku na nemocenskou. Nebo i k úplnému odebrání nemocenské (a to i zpětně).

Jak často chodí kontrola během neschopenky?

Kontroloři provedou každý rok desítky tisíc kontrol u lidí, co jsou na neschopence. Vzhledem k celkovému počtu krátkodobých i dlouhodobých neschopenek, jsou ale kontrolovány pouze jednotky procent ze všech práce neschopných osob. Spoléhat se na to ale nedá.

Kontroly jsou prováděny na základě automatického (náhodného) výběru. A dále i na základě podnětů.

I když k vám během neschopenky přijde kontrola, tak to určitě neznamená, že už znovu nepřijde. V některých případech (například při podezření na možné porušení podmínek) může přijít kontrola i opakovaně.

Mohlo by vás také zajímat...